top of page

Styret i Losnaspelet

Einar Losnegård
Rolf Losnegård (ansvar teater, musikkspel)
Bjørn Magne Hansen (ansvar gudsteneste)
Einar Losnegård
Bjarte Norevik
Gry Buer

 

Vara: Gunn Mongstad

Dagleg leiar: Kåre Magne Losnegard

Imponereriddaren.jpg

VEDTEKTER FOR LOSNASPELET

Losnaspelet tek utgangspunkt i historiske hendingar på slutten av 13-hundretalet. Hendingane er bygd opp rundt Herr Eindride Erlendsson og ætta han høyrde til – Losnaætta. Herr Eindride var riddar og riksråd, fehirde og styresmann på Akershus og Tunsberghus. Han var med på kongekroninga i Kalmar i 1397 og var dronning Margrete sin store støttespelar. Sogespelet ”Herr Eindride til Losna” av Rolf Losnegård er den sentrale delen i Losnaspelet. Sogespelet vart fyrste gong framført i 1998. Vedtektene vart utarbeidd og vedtekne fyrste gong i 2003.

§1-Organisasjon

Losnaspelet skal vere ein ideell organisasjon samansett av representantar for Solund kommune, Solund sogelag, grunneigarar på Losna, andre med tilknyting til Losna og opphavsmannen til ”Herr Eindride til Losna” (desse blir seinare kalla deltakarar). Det skal ikkje betalast utbytte til deltakarane.

§2-Føremål

Føremålet med Losnaspelet er å skape interesse for og spreie kunnskap om historia som Losnaspelet byggjer på.

§3-Økonomisk ansvar

Deltakarane har ikkje noko økonomisk ansvar for Losnaspelet.

§4-Stemmerett

Alle som møter opp på årsmøtet har ei stemme kvar

§4-Stemmerett

Alle som møter opp på årsmøtet har ei stemme kvar

§5-Styre

Til å leie Losnaspelet skal det velgjast eit styre på 5 til 7 medlemmer. Styret skal setje i verk dei vedtak som blir fatta av årsmøtet og elles gjere det dei kan for at føremålet med Losnaspelet blir oppfylt.

§6-Årsmøte

Årsmøtet  er organisasjonen sitt øvste organ, og blir halden det året Losnaspelet blir arrangert i løpet av oktober månad. Årsmøtet skal innkallast med minst 3 vekers varsel, med mindre særlege grunnar gjer kortare varsel nødvendig. Innkallinga skal vere skriftleg til Solund kommune, Solund sogelag, opphavsmannen til ”Herr Eindride til Losna” og grunneigarane på Losna,
Årsmøtet skal kunngjerast i minst ei lokalavis. Alle som har delteke i Losnaspelet på ein eller anna måte har møte- og talerett på årsmøtet.
 
Saksliste for årsmøtet skal kunngjerast saman med innkallinga. Saker som deltakarane eller styremedlemmmene ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere sendt til styret innan utgangen av august månad. Det kan ikke takast avgjerd i andre saker enn dei som er sett opp på saklista før møtet.
Årsmøtet er vedtaksfør når minimum 5 representantar for deltakarane møter. Dei deltakarane som ikkje er tilstades på møtet, er bundne av vedtak som vert gjort.
 
Vedtak vert gjort med vanleg røystefleirtal. Står røystene likt, avgjer møteleiar. Alle avrøystingar ved val på personar skal vere skriftlege dersom ein av dei røysteføre krev det, eller det ligg føre meir enn eitt framlegg.
 
Ordinært årsmøte skal ha denne saklista:
a)      Godkjenning av innkalling
b)      Val av møteleiar og referent
c)      Melding og rekneskap frå styret
d)      Budsjett for komande spelperiode
e)      Val etter vedtektene
·        Leiar for 2 år
·        4-6 styremedlemmer for 2 år
·        2 varamedlemmer for styret for 2 år
·        Revisor/-ar for 2 år
f) Eventuelt andre saker

§7-Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når ein av deltakarane gjer krav på det. Det kan ikkje gjerast avgjerd i andre saker enn dei som er sett opp på saklista for eit slikt møte.

§8-Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan berre gjerast på ordinært årsmøte  og dei må ha minst 2/3 fleirtal av dei avgitte røystene. Berre deltakarane kan gjere framlegg om endring av vedtektene.

§9-Oppløysing

Vedtak om oppløysing kan berre handsamast på ordinært årsmøte.

bottom of page